روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

کودکی

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند كودك شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا كه كودك صلاح از فساد نداند و نیز گویند كارش ضعیف بود.

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن كودك خوب روی، دلیل فرشته است و كودك زشت روی، دلیل مال است. اگر مردی در خواب بیند كودكی را شیر می داد، دلیل است او را در زندان كنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

کودک

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن نوزادانِ زیبا و تندرست در خواب ، علامت آن است كه نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد .

۲ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند ، علامت آن است كه فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید .

۳ـ اگر كودكان را در حال كار یا مطالعه ببینید ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است .

۴ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید ، نشانة آن است كه علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگی به غم و اندوه می گراید .

۵ـ اگر در خواب كودكانی غمگین ببینید ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در صدد مشكل آفرینی اند . به خاطر افكار موذیانة برخی افراد به دردسر خواهید افتاد .

۶ـ اگر خواب ببینید كودكان مشغول دویدن و بازی هستند ، دلالت بر آن دارد كه تمام تعهدات شما در عشق و كار به ثمر خواهد رسید .

نرم افزار مدت تماس