روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

کنه

محمد بن سیرین گوید : دیدن كنه درخواب، دلیل عیال است. اگر بیند كنه اندامش را می خورد، دلیل كه به قدر آن مالش تلف شود. اگر دید بر تن چهارپایان او كنه بود، دلیل كه مردم را از چهارپایان او فائده بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن كنه در خواب بر سه و جه است. اول: عیال. دوم: خدم. سوم: مال. اگر دید كنه را می كشت دلیل بر نقصان این سه چیز است. اگر دید كنه را از خود می انداخت، دلیل بر نقصان این سه چیز است. اگر دید كنه را از خود می انداخت، دلیل كه چیزی پنهان به او رسد و از آن متفكر شود.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید كنه ها بر تن شما می خزند ، نشانة آن است كه اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید كنه ای را روی بدن خود له می كنید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .

۳ـ دیدن كنه های بزرگ بر تنة درخت ، نشانة آن است كه دشمنان با بیرحمی می كوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند .

نرم افزار مدت تماس