روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

کمان

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند كه تیرو كمان داشت، دلیل كه از سفر فایده یابد. اگر بیند كسی كمان به او داد، دلیل است او را پسری آید یا برادر. اگر بیند از كمان تیر انداخت، دلیل كه سخن حق و باطل گوید. اگر بیند كمان به كسی داد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل كه از زن جدا شود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كه به دست تیرو كمان ساخت، دلیل است كارش ساخته شود. اگر دید كمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهای كمان جنسی بستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید كمان را در كماندان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید كمان نو و پاكیزه داشت، دلیل كه كردار نیكو نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن كمان درخواب بر شش وجه است.

اول: سفر.

دوم: فرزند.

سوم: زن.

چهارم: قوت ونیرومندی.

پنجم: اعمال نیكو.

ششم: مردم دوست بودن(دوست و رفیق).

فال تاروت اندروید