محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

کفن

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه از بهر مرده كفن می ساخت و آن كس معروف بود، دلیل رنج و بلا بود. اگر بیند كه كفن از مرده بكند، دلیل كه در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر بیند كه او مردگان راكفن می كند، دلیل كه از مرده مال حرام بدست آورد، اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن كفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد . كسادی در كار راه خواهد یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند .

۲ـ دیدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است .

۳ـ اگر خواب ببینید كفن از روی جسدی كنار زده می شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد .

طالع بینی باستان