محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

کتاب

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند كتابی می خواند، دلیل كه راه دین گزیند و كارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند كتاب اخبار بر حدیث می خواند، دلیل كه مقرب پادشاه شود، اگر بیند كتاب فقه می خواند، دلیل كه ازناكردنی بازایستد. اگر بیند اصول می خواند، دلیل كه به كاری مشغول شود و فایده دینی یابد. اگر دید كتاب قصص می خواند، دلیل كه به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود. اگر بیند كتاب ملوك و سلاطین می خواند، دلیل ملامت است. اگر دید حكمت می خواند، دلیل كه قران خواند. اگر دید نحو می خواند، دلیل به شغل دنیائی مشغول شود.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر كتاب شعر می خواند، دلیل كه كاری كند و مردمان او را ملامت نمایند. اگر دید كتاب حساب می خواند، دلیل كه همواره اندوهگین شود. اگر افسانه و مضاحك می خواند، دلیل كه غیبت مردم كند و رسوا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد. کتا ب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم. کسانی هستند که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران. این مردم با کتاب زندگی می کنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد. اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند. برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند بیاموزند. گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم، همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی به شکل کتاب ظاهر می کند. حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید. اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند. اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید و نمی توانید چاره چوئی کنید. اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید. اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید. اگر دیدید کتاب شما ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی می کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

کتاب : مصیبت

کتاب علمی : افتخار بزرگ

خرید ن کتاب : خبر

کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره

کتاب سوخته : از دست دادن دوست

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ مطالعة كتاب در خواب ، نشانة درستكاری و ثروت است .

۲ـ اگر نویسنده ای خواب ببیند كتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد كه چاپ كتابش به تأخیر می افتد و با مشكلاتی در این راه مواجه می شود .

۳ـ اگر خواب ببینید برای درك معنای كتابی وقت زیادی تلف می كنید ، نشانة آن است كه به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت .

۴ـ اگر خواب ببینید كودكان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار كودكان دارد .

۵ـ مطالعة كتابهای كهنه در خواب ، نشانة آن است كه باید از شر و بدی بپرهیزید .

فال تاروت اندروید