فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

کاسه توالت

مولف گوید :

کاسه توالت می تواند به اندوخته های مالی خواب بین مربوط باشد

اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوختهای مالی خواب بین زیاد می باشد

اگرمستراح کاسه توالت نداشت ویا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی داند چگونه دارائیهایش را نگهداری کند.وآنها را خرج می کند

اگر کاسه توالت تمیز وپاکیزه بود شخص اندوختهای مالی ندارد.

فال تاروت اندروید