روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

کاروان

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند در خواب كه با كاروانی در راه بود و اهل كاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است. اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر در خواب بیند كه با كاروان به خانه خود می رفت، دلیل كه كارها بر وی گشاده شود، اگر به خلاف این بیند، دلیل بستگی كار بود. اگر بیند با كاروان سواره می رفت و بزرگی تمام داشت، دلیل كه نعمتی تمام حاصل كند.

نرم افزار مدت تماس