روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ژله

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

تعبیر دیدن زاله در خواب بر پنج وجه است :

اول : بلا.

دوم: خصومت ودشمنی.

سوم : لشگر.

چهارم : قحطی.

پنجم : بیماری.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .

۲ـ اگر زنی را در خواب ببینید که ژله درست می کند ، علامت آن است که بار دیگر از دیدار دوستان لذت خواهید برد .

نرم افزار محاسبه سن