روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

چک

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند.

جابرمغربی گوید: اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانة آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید .

۲ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهدة کارهای خود بدرستی برمی آیید .

۳ـ اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانة آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,