روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

چوبه دار

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است که از بد ذاتی دوستان نادرست عذاب خواهید کشید .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش را پای چوبة دار اعدام کرده اند ، علامت آن است که با مردی مکار و بی پروا ازدواج خواهید یافت .

۵ـ اگر خواب ببینید دشمن خود را دار می زنید ، نشانة آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید شد .

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,