روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

چهره

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .

۲ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است .

۳ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .

۴ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است که شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .

۵ـ دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است که بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .

۶ـ دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است .

۷ـ اگر در خواب به چهرة خود در آینه نگاه کنید ، علامت آن است که در عملی کردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,