روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

چرغ

محمد بن سیرین گوید: چرغ درخواب، پادشاه است. اگر چرغ وحشی بیند، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد. اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار می کرد، دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند. اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد، دلیل که از پادشاه حرمت و بزرگی یابد و بر دیگران ستم کند. اگر بیند چرغ شکار می کرد و او را بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید نافرمان. اگر بیند از گوشت آن چرغ چیزی خورد، دلی که از فرزند رنج و بدی بیند. ابراهیم کرمانی گوید: چرغ به خواب دیدن، دلیل مردی بزرگ است که با هیبت و قوت است. اگر بیند که چرغ در خانه وی یکبار و دو بار بانگ می کرد، دلیل که او را زیانی رسد. اگر سه بار بانگ کرد، هیچ زیانی نرسد و بعضی از معبران گویند چرغ مردی دزد است، که به شب کارها کند.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,