روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پیچ و خم

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که در کوچه‏های پر پیچ و خم قدم می‏زنید، یعنی برای مدتی مشکلات گریبان گیرتان می‏شود. اگر در خواب پیچ و خم شاخه‏های درختان را ببینید نشانه‏ی به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

نرم افزار محاسبه سن