روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پیه خوردن

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد. اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید. اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد.

اول: نعمت و فراوانی.

دوم: مال و منفعت.

سوم: گشایش کارهای بسته.

فال تاروت اندروید