روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پیمان

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید ، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید .

۲ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید ، می شکنید ، نشانة آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .

نرم افزار مدت تماس