روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پیشخدمت

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است که عاشق مردی خوش گذران خواهد شد .

۳ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است که افرادی خود را به خانة شما دعوت خواهند کرد .

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب خود را پیشخدمت دادگاه ببیند، نشانه‏ی انجام کارهای بیهوده است. اگر در خواب با یک پیشخدمت دادگاه دعوا بگیرد، به این معنا است که در قبال انجام کارهای خوب پاداشی به شما نمی‏دهند.

طالع بینی باستان