روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پیام

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب ببینید کسی برای شما پیغامی می‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اگر در خواب، شما برای کسی پیامی فرستادید، به این معنا است که برای مدتی دچار مشکل می‏شوید.

اچ میلر می‏گوید:

اگر در خواب تلگرافی به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ی آن است که اوقات خوشی را پیش رو دارید.

فال تاروت اندروید