روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پپسی

پیسی

بیماری که بر اثر آن لکه های سپید در بدن پدید آید و آن را خلنگ وابلق و خالدارکند

محمد بن سیرین گوید:

پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد و بعضی از معبران گویند: پیسی در خواب میراث است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیسی در خواب بر چهار وجه است.

اول: مال.

دوم: میراث.

سوم: منفعت.

چهارم: پیش آمدن کار مشکل.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند با مردی پیس او را صحبت بود، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دلیل که او را منفعت آخرت بود. اگر آن مرد مفسد و بخیل است، دلیل که او را از حرام منفعتی رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می شویم و رازی از ما فاش می گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می گردد. اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می شویم که باز موجب خجلت می شود. این تعبیر برای دست راست است. برخی از معبران نوشته اند پیسی در خواب میراث است اما درست نیست و شرم و راز صحت دارد.

طالع بینی باستان