روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پونز

آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن پونز در خواب، نشان‏دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل می‏شوید. اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا می‏کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند، یعنی دست به کارهای ناشایست می‏زند.

نرم افزار مدت تماس