روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پنهان شدن

لوک اویتنهاو می گوید :

پنهان شدن : تشویش

پنهان کردن چیزی : نیات بد

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که خود را پنهان می‏کنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می‏گیرد.

طالع بینی باستان