روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پلکان

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است .

۲ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .

۳ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ، نشانة آن است که روابط عاشقانة شما به شکست خواهد انجامید .

۴ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است .

۵ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانة آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

۶ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

اچ میلر می‏گوید:

اگر خواب ببینید که از پله برقی استفاده می‏کنید، یعنی برای رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

نرم افزار محاسبه سن