روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پستی و فرومایگی

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‏شوید. اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست می‏خوانند، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.

نرم افزار محاسبه سن