روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پرده داری

محمد بن سیرین گوید:

اگر كسی به خواب دید، پرده داری می كرد، دلیل است حاجتی كه دارد روا گردد و عزتش زیاده شود.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می كرد، دلیل كه وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد. اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می كرد، دلیل كه به فسادمایل شود و مال حرام یابد.

طالع بینی باستان