روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پدر مقدس

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر در خواب ببينيد پدر مقدس شده ايد ، نشانة آن است كه توطئه هايي براي نابودي شما در حال چيده شدن است .

۲ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببينيد ، نشانة آن است كه با فريب و چاپلوسي ، قربان دامي خواهيد شد و از اين حيله ها پس از اسارت متحير خواهيد ماند .

۳ـ اگر زني جوان در خواب ببيند كه با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن است كه در مقابل چرب زبانيهاي حيله گرانه تسليم خواهد شد و با اين كار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببيند كه با پدر مقدس ازدواج مي كند ، با وجود فقر و بد بختي و وسوسه هاي دروني آبروي خود را حفظ خواهد كرد .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,