روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پدر روحانی

هانس كورت مى‏گويد:

مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بيانگر تغيير و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنيدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه فردى قصد فريب شما را دارد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر در خواب پدر روحاني را ببينيد ، نشانة آن است كه به سفرهايي نامساعد خواهيد رفت و در زندگي شما دگرگونيهاي ناراحت كننده اي روي خواهد داد .

۲ـ اگر در خواب صداي موعظة پدر روحاني را بشنويد ، نشانة آن است كه فرد مكاري شما را از راه راست منحرف مي كند .

۳ـ اگر خواب ببينيد خودتان كشيش هستيد ، نشانة آن است كه حقوق ديگران را به نفع خودتان پامال مي كنيد .

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,