روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پابندانی

محمد بن سيرين گويد:

اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است.

اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد.

دوم: عنايت كردن با وي.

سوم: خير منفعت بدو رسد.

اگر بيند از پابندان كسي بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,