روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

وزغ

خالد اصفهانی می گوید :

اگر كسى در خواب وزغ داشت، دلیل است كه با مردى زاهد صحبت دارد.

اگر بیند كه وزغ را كشت و گوشت او را خورد، دلیل كه زاهدى را شكست دهد.

اگر بیند كه وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد.

اگر بیند كه وزغ او را بگزید، دلیل است كه زاهدى مضرت بیند.

اگر بیند كه وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل كه با زاهدى ظلم كند.

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بكشید، به این معنا است كه دچار مشكل خواهید شد.

لیلا برایت می گوید :

اگر در خواب صداى وزغى را بشنوید، به این معنا است كه اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

نرم افزار مدت تماس