روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

وبا

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید وبا شهری را به نابودی می كشد ، نشانة آن است كه بیماریی كشنده شیوع می یابد و نومیدی و بدبختی به دنبال می آورد .

اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتلا شده اید ، نشانة آن است كه بزودی بیمار خواهید شد .

مبتلا شدن به بیمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بیمارى و ناامیدى است.

لیلا برایت می گوید :

اگر خواب ببینید كه اعضاى خانواده‏تان به بیمارى وبا مبتلا شده‏اند، نشانه‏ى آن است كه درگیر مشكلات فراوانى خواهید شد.

اگر در خواب مشاهده كنید كه وبا شهرى را به نابودى كشیده، نشانه‏ى آن است كه اتفاق ناگوارى در پیش رو دارید.

نرم افزار مدت تماس