روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

همسر

لوک اویتنهاو می گوید :

همسر (زن) : شادمانی

با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است كه وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

اگر خواب ببینید كه همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود موفق خواهید بود.

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است كه دچار مشكل خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

زن

خواب همسرخودتان : اعمالتان را بیشتر كنترل كنید

همسرتان شما را صدا می كند : عذاب

با همسرتان مشاجره می كنید : یك مشاجره كه چندین روز طول خواهد كشید .

همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده : مراقب دردسر باشید

همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

همسرتان در حمام است : ناكامی در عشق

همسرتان برهنه است : او به شما دروغ می گوید .

همسرتان در یك استخر شنا است : یك رقیب عشق او را از شما می رباید .

همسر شما با مرد دیگری ازدواج می كند : ۱- تغییر كلی در احساسات ۲- یك جدائی

یك زن متاهل خواب ببیند كه با یك مرد دیگری ازدواج می كند : جدائی ناگهانی یا مرگ شوهر

نرم افزار محاسبه سن