روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نیکی کردن

محمد بن سیرین گوید :

نیكی كردن درخواب، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بیند با مردی نیكی كرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل كه دركار ناسپاس بود. اگر بیند نیكی با اهل شرك كرد، دلیل كه مال خود را بر كسی صرف كند كه نه در دنیا به كار او آید نه در آخرت.

نرم افزار محاسبه سن