روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نیمکت

لوک اویتنهاو می گوید :

نیمکت: قولهای دروغین

نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید روی نیمكتی نشسته اید ، نشانة آن است كه بدهكاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

اگر خواب ببینید دیگران بر نیمكت نشسته اند ، نشانةآن است كه با دوستی كه در اثر عدم تفاهم با او قهر كرده اید ، آشتی خواهید كرد .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یك نیمكت : توجه بیشتری به كارتان داشته باشید وگرنه ضررهای بزرگی را متحمل می شوید

شما روی یك نیمكت نشسته اید : زندگی شما بسیار راحت خواهد شد ./

بچه ها روی نیمكت نشسته اند : یك دورة خوش در پیش است .

دیگران روی نیمكت نشسته اند : مرگ یك دشمن

نرم افزار مدت تماس