روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

نیلوفر

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب نیلوفر را بر جاى خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بیند نیلوفر بكند و به غلام داد، دلیل كه آن غلام بگریزد.

حضرت دانیال گوید :

دیدن نیلوفر به خواب دلیل كنیزكی بود كه بخرد.( و الله اعلم بالصواب).

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر در خواب نیلوفر آبى ببینید، بیانگر آن است كه زندگى پرفراز و نشیبى خواهید داشت.

نرم افزار محاسبه سن