روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

نیشکر

خالد اصفهانی می گوید :

اگر بیند نیشكر بفروخت یا به كسى داد، دلیل كه از گفتگو خلاص شود.

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت .

دیدن نیشكر بریده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگی است .

اگر در خواب نیشكر ببینید، به این معنا است كه ثروت فراوانى به دست مى‏آورید. اگر در خواب نیشكرهاى بریده ببینید، به این معنا است كه دچار شكست و ناامیدى مى‏شوید.

نرم افزار محاسبه سن