روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نیزه

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است.

اول: عجب.

دوم: ولایت.

سوم: عمردراز.

چهارم: ظفر.

پنجم: ریاست.

ششم: منفعت.

محمد بن سیرین گوید :

اگر كسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل كه او را فرزندی آید یا برادری.

اگر بیند با نیزه سلاحهای دیگر داشت، دلیل كه حكمش در ولایت ها روان شود.

اگر بیند نیزه او بشكست، دلیل كه فرزند یا برادرش بمیرد.

اگربیند نیزه او را ببردند، دلیل كه كارش شوریده شود.

اگر بیند نیزه كوتاه در دست داشت، دلیل كه او را فرزندی آید. اگر زن ندارد خبری بدو رسد.

اگر بیند با نیزه سلاح تمام پوشیده داشت دلیل كه جاه و بزرگی یابد.

اگر بیند پادشاه نیز بدو داد، دلیل كه از آن كس بدو چیزی رسد.

اگر بیند نیزه در دست داشت و بشكست خاصه به وقت كارزار. دلیل كه از دشمن بدو مضرت رسد.

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع می كنید ، نشانةآن است كه در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس می كنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بی گناهی خود را اثبات می كنید .

اگر خواب ببینید نوك نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، علامت آن است كه دشمنان موفق می شوند برایتان دردسر فراهم كنند .

اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است .

دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناك و كسب تجارب زیانبار است .

اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می كند ، علامت آن است كه با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید

دیدن نیزه شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید كرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .

اگر در خواب عده‏اى را نیزه به دست ببینید، به این معنا است كه باید مراقب خود باشید تا دچار خسارت و زیان نشوید. اگر در خواب مشاهده كنید كه با نیزه‏اى از خود دفاع مى‏كنید، به این معنا است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب نیزه‏اى شكسته ببینید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.

جی اچ میلر می گوید :

دیدن نیزه در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن نیزه در خواب، بر جنگ و جدایی و دشمنی دلالت دارد.

طالع بینی باستان