روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نور

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر در خواب نورى ببینید، بیانگر آن است كه زندگى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب مشاهده كنید كه جایى روشن ناگهان تاریك مى‏شود، به این معنا است كه اتفاق بدى در انتظار شما است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن نور در خواب، بر اعمال نیک و هدایت و توبه بعد از گناه و سرپیچی از فرمان خداوند دلالت دارد. نور به علم و قرآن نیز، تعبیر میشود.

فال تاروت اندروید