روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

نقشه

لوک اویتنهاو می گوید :

نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی : سفر

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می كنید ، علامت آن است كه امور مأیوس كننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود كلانی نیز به دست خواهید آورد .

اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است كه در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای كسب می كنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید . اگر چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه با آرزوی پاك خود به حوزة برتری در زندگی قدم می گذارد .

اگر در خواب مشاهده كنید نقشه‏اى را مطالعه مى‏كنید، بیانگر آن است كه در كارتان پیشرفت مى‏كنید. دیدن نقشه‏ى جهان در خواب، بیانگر آن است كه باید در انجام كارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.

لیلا برایت می گوید :

دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببینید كه مشغول كشیدن نقشه‏اى هستید، علامت آن است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب نقشة جغرافیا : تغییر مسكن

شما یك نقشة جغرافیا دارید : فعالیتهای اجتماعی عالی و سودمند در پیش دارید .

از نقشة جغرافیای جهان استفاده می كنید : پول فراوان

یك نقشة جغرافیای جهان می خرید : یك سفر طولانی به خارج از كشور دارید .

محلی را روی نقشه نشان می دهید : به موفقیت نزدیك می شوید .

محلی را روی نقشه گم می كنید : اضطراب

نرم افزار مدت تماس