روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

نقاشی کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نقاشىگرى در خواب چهار وجه بود.

اول: آرایش دنیا.

دوم: كار باطل.

سوم: فریب.

چهارم: دروغ.

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشى كرد دلیل كه به دنیا مغرور گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

سوداگرى و صورتگرى در خواب، دلیل باطل بود. قوله تعالى: »ما هذه التماثیل التى انتم لها عاكفون«. (انبیاء، ۵۲). اگر بیند كه دست خود را به خضاب نقاشى مى‏كرد، دلیل كه در كسب خود، خداوند حیله بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود

نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب نقاشی كردن : به شما پیشنهادی می شود كه آنرا رد خواهید كرد .

یك نقشه رسم می كنید : در یك مشاجره سهیم خواهید شد .

بچه ها نقاشی می كنند : در یك محكمه یا مرافعه برد با شما خواهد بود .

نرم افزار محاسبه سن