روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نفس

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به شخصی كه نفسی معطر دارد نزدیك می شوید ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست .

۲ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس كنید ، دلالت بر آن دارد كه بیماری و گمراهی در انتظارتان است .

۳ـ اگر خواب ببینید نفس كسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقیتی كه حتمی به نظر می رسید با شكست مواجه خواهد شد .

اگر در خواب مشاهده كنید كه شخصى نفسش بند آمده، بیانگر آن است كه در انجام كارهایتان شكست مى‏خورید.

اگر در خواب احساس كنید شخصى نفس معطرى دارد، به این معنا است كه در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏كنید.

اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس كنید، بیانگر آن است كه خطرى شما را تهدید مى‏كند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب نفس كشیدن : دوستی كه بسیار به او علاقه دارید بدنبال شما می گردد .

نفستان قطع شده : دردسر و پریشانی

شما نمی توانید بخوبی نفس بكشید : تنها خواهید شد .

دیگران نمی توانند خوب نفس بكشند : مراقب رقیب باشید .

نچه هاخوب نفس می كشند : مرگ یك دوست

نرم افزار محاسبه سن