روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نخود

خالد اصفهانی می گوید :

دیدن نخود به خواب تر و خشك، دلیل غم است.

اگر بیند كه نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم كمتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آنلی بیتون م‏یگوید :

خوردن نخود در خواب ، نشانة كسب ثروت و تندرستی است .

دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به كارهایی موفقیت آمیز است .

اگر خواب ببینید در زمینی نخود می كارید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید كه باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

جمع آوری نخود در خواب ، نشانةآن است كه نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد .

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است كه امیدهای درخشان شما مدت كوتاهی دست خوش بلاتكلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می كنید .

دیدن نخودهای خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بیش از توان خود كار خواهید كرد .

خوردن نخودهای خشك شده ، نشانة آن است كه بعد از موفقیت بسیار در زندگی كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است كه در ا نجام كارهایتان موفق خواهید بود. نخود كاشتن در خواب، بیانگر آن است كه براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏كنید.

نرم افزار محاسبه سن