روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نان

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نان در خواب چهاروجه است.

اول: عیش خوش.

دوم: مال حلال.

سوم: ولایت.

چهارم: خیر و بركت.

محمد بن سیرین گوید :

دیدن نان‏هاى پاكیزه در خواب، دلیل خرمى است.

اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود.

اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال.

اگر نان به كسى داد، دلیل كه راحتى به وى رساند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»

دیدن نان سفید روزی حلال باشد

حضرت دانیال گوید :

اگر دو سه نان یافت، دلیل آن كه از غم برهد.

اگر نان نتوانست خوردن، دلیل كه اجلش نزدیك بود.

اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل كه غمی به وی رسد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است دیدن نان خشك وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

جابر مغربی گوید :

دیدن نان كاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزكاری

و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود

و نان برنج، دلیل بر بستگی كار است

و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود.

اگر سلطان بیند یك نان داشت، دلیل كه ملكش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل كردن معیشت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

لوک اویتنهاو می گوید :

نان

دیدن نان : موفقیت در امور

خریدن : بهره بردن، استفاده

خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه : بدبختی

خوردن نان گرم : بیماری

خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید

نان پختن : موفقیت

حمل کردن نان : ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

مولف گوید :

خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .

دیدن تكه ای كیك در خواب ، نشانة آن است كه كامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .

دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .

اگر خواب ببینید تكه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانة آن است كه به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى دقت زیادى انجام مى‏دهید.

اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است كه دچار دردسر مى‏شوید.

اگر خواب ببینید كه نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است كه‏ از زندگى خود راضى هستید.

لیلا برایت می گوید :

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى كسب ثروت است. اگر خواب ببینید كه نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوبى خواهید داشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب خرده های نان : یك هدیه دریافت می كنید

شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیك می شود .

شما نان می خورید : دوستان به شما كمك خواهند كرد .

نان گرم : خوشبختی

نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده

یك تكه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی

مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام

شما نان می خرید : شانس

نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

نان قهوه ای : رضایت

نان سیاه : ضرر در كار

تعداد زیادی نان حمل می كنید : صدمات مالی خواهید دید .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نانهای سفید، بهترین آنها را انتخاب میکند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب میکند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع میکند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست مییابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر میشود. اگر کسی ببیند که مردهای به او نان میدهد، به ملک و ثروت میرسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشاندهندهی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

فال تاروت اندروید