روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نامزد

لوک اویتنهاو می گوید :

نامزد

دیدن نامزد : مردمی بودن

نامزد بودن : ازدواجی موفق در انتظار شماست

آنها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش درونی

آنها را مرده دیدن : زندگی مشترک طولانی و خوشبخت

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زنی ازدواج می كنید كه موجب سربلندی شما خواهد شد .

اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید .

اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حركت است ، علامت آن است كه مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد .

اگر در خواب مشاهده كنید كه نامزدى زیبا و خوش اندام دارید، به این معنا است كه ازدواجى مبارك خواهید داشت

اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببینید، نشانه‏ى آن است كه در انتخاب همسر دچار اشتباه مى‏شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما نامزد می كنید: منتظر مشكلات خانوادگی باشید .

به شما قول نامزدی داده شده : مشكلات عشقی در پیش است

دوستان نامزد می كنند : خواسته های شما برآورده می شود

بستگان نامزد می كنند : مشاجرات فامیلی

خواب نامزد خودتان را ببینید : یك تجربة غم انگیز در انتظار شماست .

خواب نامزد دخترتان : یك سوتفاهم بعد از یك مشاجره برطرف می شود .

خواب نامزد پسرتان : یك نارضایتی و ناهماهنگی فكری برطرف می شود .

نامزد یك شخص دیگر : روحیة شما بسیار قوی و پایدار خواهد بود .

یك دختر جوان خواب نامزدی ببیند : در عشق شانس كمی خواهد داشت

نامزدی بهم می خورد : باید ناكامیها را تحمل كنید

یك نامزدی در بین افراد مرفه اجتماع : دردسر و ناامیدی در آینده

نامزدی دیگران بهم خورده : شوك

شخص زیبا و سلامتی نامزد می كند : دسیسه

شخص آرام و متواضعی نامزد می كند : آینده بسیار روشنی خواهید داشت

فال تاروت اندروید