روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

نارون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یك درخت نارون : یك شانس سریع برای امیدهایتان

زیریك درخت نارون هستید : شانس درفعالیتهای اجتماعی

دیگران زیر درخت نارون هستند : به طرف ناكامی كشیده می شوید .

نزدیكان شما زیر درخت نارون هستند : در طول عمرتان پول براحتی بدست می آورید .

طالع بینی باستان