روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

موز

مولف گوید :

خوردن موزاگر شیرین باشد دلیل بر منفعت .

اگر بی وقت باشد دلیل بر بیماری

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .

۲ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است كه شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانة شما سنگینی خواهد كرد .

۳ـ اگر در خواب موزهایی ببینید كه رو به فساد   ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهید افتاد .

۴ـ اگر خواب ببینید در حال معاملة موز با دیگران هستید ، نشانة آن است كه به منابعی دسترسی دارید كه غیرقابل بهره برداری است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما موز می خرید : شادی

موز می خورید : شما را مجبور خواهند كرد كه دینی را ادا كنید .

موز می فروشید : وارد كارهائی می شویدكه هیچگونه منفعتی برای شما نخواهند داشت .

موزهای پلاسیده : اقدام به یك كار كوچك نه زیاد رضایتبخش خواهید كرد .

نرم افزار محاسبه سن