روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

مهارت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما ماهر هستید : روحیة پرهیجان خود را تحت ارادة خود درآورید .

دررفتار با بچه ها بسیار ماهر هستید : پول نصیبتان می شود .

دیگران از خود مهارت نشان نمی دهند : ضررهای بزرگی نصیبتان می شود

دیگران در مقابل شما از خود مهارت نشان میدهند: مراقب رقیب باشید .

نرم افزار محاسبه سن