روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

منی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر منی در خواب بر چها وجه است

۱-پادشاه

۲-افزایش مال

۳-کاهش مال

۴-بزرگی

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند كه منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.

اگر بیند كه از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.

اگر بیند كه از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است كه جواهرات یابد.

اگر بیند كه از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل كه او را دختری نابكار پدید آید، كه در او هیچ خیر نباشد.

اگر بیند كه از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید كه دشمن او باشد.

اگر بیند كه كژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد.

اگر بیند كه كرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.

اگر بیند كه از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل كه مفلس و تنگدست گردد.

اگر بیند كه كنجد بیرون آمد، دلیل كه عیالش كسی را به پنهان دوست دارد.

اگر بیند كه خون بیرون آمد، دلیل كه با زنی حائض جماع كند.

اگر بیند كه ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول.

اگر بیند كه آب صافی بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید مصلح و پارسا.

اگر بیند كه آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند كه آتش بیرون آمد، یك نیمه به جانب مشرق و یك نیمه به جانب مغرب شد، دلیل كه او را فرزندی آید كه پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.

اگر بیند كه سرگین بیرون آمد، دلیل كه میلش به لواط بود.

طالع بینی باستان