روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

منقار

اگر بیند او را به سانِ مرغان منقار بود، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بیند كركس یا عقاب او را به منقار بزد چنانكه دردش كرد، دلیل مضرت بود و نقصان مال. اگر بیند منقار مرغی داشت، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند.

نرم افزار مدت تماس