روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ملاقات

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید با كسی مدتی كوتاه ملاقات می كنید ، علامت آن است كه در موقعیتی دلپذیر قرار خواهید گرفت .

۲ـ اگر خواب ببینید از دیدار كسی ناراحت شده اید ، علامت آن است كه از رفتار افراد بد ذات رنجیده خاطر خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید دوستی به ملاقات شما آمده است ، علامت آن است كه به زودی خبرهایی خوش به گوش شما خواهد رسید .

۴ـ اگرخواب ببینید دوستی غمگین و خسته از سفری به دیدار شما آمده است ، علامت آن است كه به نومیدیهای كوچكی مبتلا خواهید شد .

۵ـ اگرخواب ببینید دوستی با لباس سیاه و با چهره ای رنگ پریده به دیدار شما آمده است ، علامت آمده است كه به بیماریی شدید مبتلا خواهید شد .

فال تاروت اندروید