روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

معجزه

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانة آن است كه اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد كرد .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در كارهای خود به موفقیت دست می یابند ، نشانة آن است كه تغییرات سودمندی در زندگیتان رخ خواهد داد .

۳ـ اگر خواب كسی را ببینید كه معجزه می كند ، نشانة آن است كه به سفری جالب خواهید رفت . و ثروت بسیاری به دست خواهید آورد .

فال تاروت اندروید