روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

مصحف

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن مصحف بر پنج وجه است.

اول: علم.

دوم: میراث.

سوم: امانت.

چهارم: روزی.

پنجم: مال ونعمت.

دیدن مصحف خواندن، دلیل علم و حكمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می كرد، دلیل كه علم و حكمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل كه طالب علم شود. اگر مصحف را به آتش بسوخت، دلیل بر فساد دین او بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر مصحفِ گشاده. بر سرنهاد یا بر دیده می مالید، دلیل كه والی شهر شود. اگر دید ورقهای مصحف میخورد، دلیل كه قران بسیار خواند. اگر دید ورقهای مصحف می درید، دلیل كه نماز نگذارد. اگر قران را تفسیر می كفت، دلیل كه كاری شروع كند و آن كارِ ناروائی بود. اگر بیند مصحف داشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود، دلیل كه دل و زبانش راست نباشد.

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند مصحف بفروخت، دلیل كه دین نزد او حقیر بود.

نرم افزار مدت تماس