روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

محراب

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن محراب به خواب پنج وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: امام مسجد.

سوم: قاضی.

چهارم: محتسب (پاسبان).

پنجم: میانجی وواسطه شدن در میان مردمان.

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند كه در محراب نماز كرد، دلیل است او را فرزندی صالح آید. اگر بیند كه در محراب نشسته بود، دلیل كه در نماز كاهلی كند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند كه محراب را عمارت كرد، دلیل بر صلاح دین او است . اگر بیند كه در محراب آب تاخت، دلیل است او فرزندی آید عالم.

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر در خواب ببینید كه كشیكی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است كه در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .

۲ـ اگر در خواب ببینید كه در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است .

۳ـ اگر زن جوانی در خواب ببیند كه وارد محراب می شود ، دلالت بر عشقهای دروغی و دشمنانی دارد كه سعی می كنند او را با خود هم پیمان كنند .

۴ـ محراب ، كمتر در خوابهای شما ظاهر می شود مگر آنكه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بدهد . یا به این معناست كه پشیمانی و ندامت شما را از انجام كاری باز می دارد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب محراب : پولی راكه گم شده بود پیدا میكنید

در مقابل یك محراب زانو می زنید : یك آرزوی پنهانی شما برآورده می شود

اگر متاهل هستید و خواب محراب ببینید : رنجهای متعدد و كوچك شما را آزار می دهد .

شما بیرون عمارتی هستید كه محراب در آن است: ثروت

یك محراب تزئین شده : سفری طولانی در پیش دارید .

یك محراب نامرتب : مخالفان برای شما ایجاد دردسر می كنند .

یك محراب خراب شده : مرگ یك بچه

یك محراب در حال ساخته شدن : شما ثروتمند خواهید شد .

طالع بینی باستان